Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Daxili Xəbərlər"

ƏLİ QƏHRƏMANİ (1904 - 1946)

ƏLİ QƏHRƏMANİ

(1904 - 1946)

Təbriz fəhlələrinin irtica əleyhinə apardıqları mübarizənin birinci sıralarında həmişə orta boylu, xoş qiyafə və qorxmaz bir fəhlənin siması hamının nəzərini özünə cəlb edərdi.Bu şəxs Təbriz zəhmətkeşləri içərisində öz qızğın mübarizəsilə məşhur olmuş, hamının tanıdığı Əli Qəhrəmani idi.

Əli Qəhrəmani 1283 - cü (1904) şəmsi ilində Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Onun atası yoxsul olduğu üçün…

Ətraflı

HÜSEYNQULU ƏMİNİ


"MƏNİM ÖLÜMÜMLƏ AZADLIQ HƏRƏKATI

DAYANMAYACAQDIR."

HÜSEYNQULU ƏMİNİ

Hüseynqulu Məhəmmədəli oğlu Əmini 1277 - ci il şəmsi ilində (1898) Məmeqan qəsəbəsində zəhmətkeş bir ailədə anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini qədim üsulda yerli mədrəsədə alır, sonra isə şəxsi mütaliəsini genişləndirməklə öz biliyini artırır. Hüseynqulunun atası - Səttarxan hərəkatının bacarıqlı mücahidlərindən olan Məhəmmədəli yeri gəldikdə kəndlilər arasında söhbət edərək vaxtilə ələ gətirdiyi müb…

Ətraflı

XALXALDA FƏDAİ BAŞÇISI MİR HEYDƏR ƏZİZİ

XALXALDA FƏDAİ BAŞÇISI MİR HEYDƏR ƏZİZİ

Mir Heydər Əzizi Seyid Bədəl oğlu 1270- ci ildə (1891- ci il, miladi) Azərbaycanın Xalxal vilayətinin Zaviyə kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini ruhani məktəbində almışdır. Sonradan təhsilini davam etdirə bilməyən Mir Heydər gənc yaşlarında Xalxaldan mühacirət etməyə  məcbur olmuşdur.Mir Heydər 1289 - cu ildə (1910) böyük qardaşı Seyid Mədəd Əzizi ilə bərabər sənaye mərkəzlərində işləməyə başlamışdır.O, 1291 - ci …

Ətraflı

ŞƏHİD MİRZƏKİŞİ MÜCƏRRƏDİ (1890 - 1946)


ŞƏHİD MİRZƏKİŞİ MÜCƏRRƏDİ

(1890 - 1946)

Vətənin istiqlalı, xalqın azadlığı və səadəti uğrunda şəhid olan fədailərdən biri də Mirzəkişi Mücərrədi Ağakişi oğludur.Mirzəkişi Mücərrədi 1269 - cu ildə (1890) Biləsuvar mahalında əkinçi ailəsində anadan olmuşdur.O, uşaq ikən atası ilə birlikdə sənaye və kargər mərkəzi olmuş şəhərlərə getmiş, orada oxumuş və işləmişdir.Mirzəkişi az bir müddət içərisində dərzilik sənətini öyrənmiş və bir neçə vaxt bu sahədə işləmişdir.İstər dərzil…

Ətraflı

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

ŞƏHİD HEYDƏR ƏLİ BAĞERİ

Heydər Əli Bağer oğlu 1298 - ci şəmsi ilində (1919) Məmeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, doğulduğu kənddə köhnə üsulda bir müddət təhsil almış, sonralar isə yoxsul ailəsinə kömək etmək üçün əkinçiliklə məşğul olmuşdur.

Heydər Əli də başqa Azərbaycan kəndliləri kimi il uzunu işlədiyi halda əkin ili başa çatdıqda necə deyərlər; əli xəmir qarnı ac qalırdı.Başqa kəndlilər kimi o da yerli mülkə…

Ətraflı

ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR NÜSRƏT BAĞERİ


ŞƏHİDLİK ZİRVƏSİNƏ YÜKSƏLƏN DOKTOR

NÜSRƏT BAĞERİ

(1904 - 1946)

Təbriz şəhərində "Kərim xan meydanı" yaxınlığından keçənlər doktor Nüsrət Bağerinin həkimxana tablosuna cəlb olardı.Şəhərin birinci və ikinci nahiyələrində yaşayan ailələrin əksəri onunla daha yaxından tanış idilər.Hamı onu nəcib insan, məharətli həkim kimi tərifləyirdi. Ona görə də onun həkimxanasına müraciət edənlərin sayı nisbətən çox idi.Rza xan diktatorluğu dağıldıqdan sonra bu həkimxanaya gət - gel…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

AZADLIQ FƏDAİSİ QULAMHÜSEYN NASİRİ

(1906 - 1946)

Qulamhüseyn Nasiri ucaboy, alagöz bir adam idi.Onun zahiri, şəxsi əlamətləri haqqında başlıca olaraq yuxarıdakı cümlə ilə qənaətlənmək, mənəvi keyfiyyəti də əsasən bir neçə sözlə qeyd etmək olar.Nasiri hər cürə ictimai ədalətsizliyin düşməni, heç nədən qorxmayan mübariz, düzgün, tədbirli fərmandeh və gözəl bəşəri xüsusiyyətlərə malik bir insan idi.Lakin onun bir sıra zahiri əlamətləri ilə daxili xüsusiyyətlərini müqayisə etdikdə za…

Ətraflı

21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT (1911 - 1946)


21 Azər hərəkatının şəhidi ƏHMƏD CÖVDƏT

(1911 - 1946)

1290 - cı şəmsi ilində (1911) Təbriz şəhərində anadan olmuş Əhməd Cövdət ibtidai və orta məktəbləri imtiyazla qurtardıqdan sonra ,

1314 - cü ildə (1935) Tehranın hərbi əfsərlik  (zabitlik) məktəbinə daxil olur.İki il sonra, həmin məktəbi topxana ixtisası üzrə leytenantlıq rütbəsilə qurtaran Cövdət İran ordusunun müxtəlif hissələrində xidmət edərkən oğru və cinayətkar fərmandehlər əleyhinə mübarizə …

Ətraflı

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR? (1903 - 1946)

HÜSEYN CƏLAYİ KİMDİR?

(1903 - 1946)

İrtica və imperializmə qarşı mübarizələrdə şəhid olmuş qəhrəman fədailərdən biri də Hüseyn Cəlayidir.

Cəlayi Hüseyn İbrahim oğlu 1282 - ci ildə  (miladi 1903 - cü il) Ərdəbil şəhərində sənətkar ailəsində (başmaqçı) anadan olmuşdur.Hüseyn də bir çoxları kimi uşaqlıq dövrünü ağır məhrumiyyətlər içərisində keçirmiş olsa da, müəyyən müddət məktəbdə təhsil almağa imkan tapır.Ancaq illər ötdükcə yaşayış və məktəb xərclərinin art…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ) QULAMRZA CAVİDAN

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ (POLKOVNİKİ)

QULAMRZA CAVİDAN

(1911 - 1947)

1290 - cı ildə (miladi 1911) Sərabda kəndli ailəsində anadan olmuş Qulamrza Cavidan azadlıq yolunun mübarizlərindən biri olmuşdur.Bilikli, açıq fikirli və mətin iradəli Qulamrza Cavidan öz şərəfli həyatını vətənin istiqlalı və xalqın azadlığı uğrunda mübarizədə qurban vermişdir.

Rza xan diktatorluğunun süqutundan sonra demokratik hərəkatın yenidə…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN

SƏRHƏNGİ CƏFƏR SOLTANİ AZAD

(1917 - 1947)

Cəfər Siltani Azadın öz məslək yoldaşlarına dəqiq və həssas yanaşması, onlara bəslədiyi incə, təsirli və qayğılı münasibət onun dostlarının yadından heç vaxt çıxmaz.Soltani Azadın nə tək yaxın dostları, hətta onunla bir neçə dəfə təsadüf edən adamlarda bu gözəl insani xüsusiyyətləri dərhal hiss edər və onların məftunu olardılar.İnsan ləyaqətinə, insanlara olduğu kimi yüksək qiymət vermək, onların şər…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ, QARADAĞ FƏDAİLƏRİNİN BAŞÇISI MƏHƏMMƏD AGAHİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN SƏRHƏNGİ, QARADAĞ FƏDAİLƏRİNİN BAŞÇISI MƏHƏMMƏD AGAHİ

(1909 - 1947)

Silahlı qüvvələr Rza xan diktatorluğunun hərbi dayağı olduğu üçün burada məmləkətin başqa sahələrinə nisbətən daha şıddətli terror və təqib hökm sürməkdə idi.Ona görə də diktatorluğun yıxılması ilə genişlənməyə başlayan azadlıq hərəkatı qoşun hissələri daxilinə daha tez və güclü təsir etdi.İran xalqlarının yaxşı oğullarından olan bir çox zabitləri bu hərəkata qoşulara…

Ətraflı

MAHMUD QAZİ ƏSƏDULLAHİ


MAHMUD QAZİ ƏSƏDULLAHİ

(1912 - 1946)

Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatının mərd oğullarının yaşadıqları həyat heç də asan olmamışdır.Onların keçdiyi şanlı 21 Azər hərəkatının ən fədakar iştirakçılarından, Azərbaycan Xalq Qoşunlarının ləyaqətli zabitlərindən biri olan sərhəng (polkovnik)

Mahmud Qazi Əsədullahi də bu mücahidlər sırasında özünəməxsus şərəfli yer tutur.

1325 - ci ilin (1946) Azər ayında şahənşah ordu…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ MİR ƏYYUB ŞƏKİBA


AZADLIQ FƏDAİSİ MİR ƏYYUB ŞƏKİBA

(1903 - 1946)

Şanlı 21 hərəkatının görkəmli fədailərindən biri də Mir Əyyub Şəkibadır.1282 - ci Şəmsi ilində ( miladi 1903 - cü il) Astara şəhərində anadan olmuş Mir Əyyub Şəkiba özünün şüurlu həyatını İran xalqlarının azadlıq və istiqlal uğrunda mübarizəsinə həsr etmişdir.O, hələ"Sadiqiyyə" mədrəsəsində oxuduğu və sonralar həmin mədrəsədə dərs verdiyi vaxtlar da xalqla üzvi surətdə bağlı olmuş, səltənət rejiminin törətdiyi faciələrin, cəmiyyə…

Ətraflı

MƏHRUMLARIN ATASI DOKTOR SEYİD MƏHƏMMƏDHÜSEYN MÜBƏYYİN

MƏHRUMLARIN ATASI DOKTOR SEYİD

MƏHƏMMƏDHÜSEYN MÜBƏYYİN

(1927 - 2015)

Doktor Seyid Məhəmmədhüseyn Mübəyyin

1306 - ci ildə (1927)Təbrizin qədim məhəllələrindən olan Çərəndabda anadan olmuşdur.O, orta təhsilini Təbrizin " Mərifət " məktəbində almış, Kirmanın "Pəhləvi" məktəbində davam etdirmiş,1328- ci ildə (1949) Təbriz Tibb Universitetində oxumuş və 1334 -cü ildə (1955) ali məktəbi tamamlamışdır. Hərbi vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra doktor Mübəyyin 1962 - ci il…

Ətraflı

HƏSƏN BƏXTİYARİ

HƏSƏN BƏXTİYARİ

(1922 - 1946)

Günlər keçdikdə, aylar, illər ötdükcə keçmiş hadisələr tez - tez xatırlanır, yaşıl donlu ormanlar, zirvələri ağ çalmalı dağlar, coşqun çaylar bir daha yada düşür.Bu xatirələr yalnız insanı vətənin təbiəti ilə deyil, həm də onun səadəti və istiqlalı uğrunda çarpışan qəhrəman fədailərimizin həyat və mübarizəsini yada salmağa vadar edir.

Bu mərd və mübarizlərin sırasında olan Həsən Bəxtiyari də öz…

Ətraflı

QURBANƏLİ ARYANTAŞ


QURBANƏLİ ARYANTAŞ

(1921 - 1946)

Azərbaycan xalqının milli istiqlaliyyəti uğrunda mübarizələrdə şəhid olan qəhrəmanlardan biri də Qurbanəli Aryantaş olmuşdur.O, 1300 - cü ildə (1921) Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Gənc yaşlarından işləyib ailəsinə kömək etmiş, bütün maddi çətinliklərlə bərabər, təhsilə həvəskar olduğu üçün "Ədəb" məktəbində ibtidai təhsilini başa vurmuşdur.O, ucaboy, cəsarətli, yoldaşlarına səmimiyyətlə yanaşan bir gənc idi.Qurbanəlinin ailəsinin onun orta məktə…

Ətraflı

ƏMƏN XAN BƏXŞBƏYİ

ƏMƏN XAN BƏXŞBƏYİ

(1894 - 1946)

Xalqımızın azadlıq və səadəti uğrunda öz həyatını qurban vermiş olan mətin və fədakar mübarizlərdən biri də Əmən xan Ağakişi oğlu Bəxşbəyidir.O, 1273 - cü Şəmsi ilində (1894) Ərdəbil ətrafındakı Şişəgəran kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.Hələ cavan yaşlarında dözülməz feodal istismarı nəticəsində öz doğma yurdunu tərk etməyə məcbur olan Əmən bir dəstə öz həmkəndliləri ilə birlikdə sənaye mərkəzlərindən birinə gedir və orada fəhləlik…

Ətraflı

SƏHİD ŞAİR SƏDİ YÜZBƏNDİ


"AZADLIĞIN HEÇ VAXT SÖNMƏZ ÇIRAĞI"-

SƏHİD ŞAİR SƏDİ YÜZBƏNDİ

(1918 - 1946)

Cənubi Azərbaycanın elə bir guşəsi tapılmaz ki, özünün yeraltı, maddi nemətləri, gözəl təbiəti və xoş iqlimi , yetirdiyi söz ustadları , cəsarətli mübariz oğulları ilə diqqəti cəlb etməsin. Yüzbənd kəndi Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalında yerləşən gözəl xüsusiyyətlərə malik yaşayış məntəqələrindən biridir.Qaradağ yeraltı sərvətləri,münbit torpağı , gözəl havası, könül açan yaşıl bağları in…

Ətraflı

FƏDAİ MƏHƏRRƏM İNŞAİ


FƏDAİ MƏHƏRRƏM İNŞAİ

21 Azər hərəkatı xalq hərəkatı kimi əsas hərəkətverici qüvvə olan fəhlə və kəndli təbəqələrindən əlavə bir çox zümrələri də əhatə etmişdir.Ona görə də hərəkat iştirakçıları içərisində müxtəlif peşə sahibləri vardır. Məhərrəm İnşayi kəndli təbəqəsinə mənsub təcrübəli neft və kimya mühəndisi idi.Müasir texnikadan başı çıxan neft elmi üsrə ixtisaslı olan Məhərrəm 1288 - ci ildə (1909, miladi) Ərdəbil vilayətinin Zərənas kəndində Mehdi kişinin yoxsul ailəsində a…

Ətraflı

20 blog posts