Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Daxili Xəbərlər

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ YƏHYA ŞEYXİ

21 AZƏR HƏRƏKATININ ŞƏHİDİ

YƏHYA ŞEYXİ

Yəhya Həbib oğlu Şeyxi 1300 - nci şəmsi ilində (1921 - ci il miladi) Ərdəbil şəhərində yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur.O, hələ uşaq ikən atası ölür, ailənin yaşayış vəziyyətinin çətinləşməsi - nə baxmayaraq Ərdəbildə ibtidai təhsil ala bilir

və öz doğma şəhərində orta məktəb olmadığı üçün Tehrana getmək məcburiyyətində qalır.Lakin Tehran şəhərində də bir sıra maddi və ictimai məhrumiyyətlər, düzgün olmayan maarif quruluşu ona təhsilini davam etdirmək imkanı vermir. Şeyxi sərbazlıq (əsgərlik) xidmətinə cəlb olunduğu üçün gürühbanlıq (gizir) məktəbinə, sonra isə setvani (leytenant) zabitlik məktəbinə daxil olur.…

Ətraflı

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

SEYİD YUSİF MÜRTƏZƏVİ

(1916 -1946)

Seyid Yusif Mürtəzəvi 1916 - cı ildə Bəndər -  Ənzəli şəhərində azərbaycanlı ailəsində anadan olmuşdur.Orta təhsilini Ənzəli şəhərində bitirmiş, Tehranda isə Ali hərbi məktəbə daxil olmuş, 1937 - ci ildə oranı bitirmişdir.1945 - ci ilə qədər İranın piyada qoşun bölmələrində zabit kimi xidmət etmişdir.

Qoşunda cərəyan edən fəsad, xüsusilə qoşunun hərbi texnikasının Amerika müstəşar- larının ixtiyarına verilməsi Mürtəzəvidə şah rejiminə qarşı nifrət yaratmışdır.O, şah qoşununun Amerikapərəst rəhbərlərinin , həm də İran qoşununda özlərini bütün ixtiyar sahibi kimi hesab edən Amerikanın hərbi müstəşarlarına qarşı apardığı mübarizə ilə əlaqədar …

Ətraflı

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi (polkovniki) ƏLİ NƏVAİ (1915 - 1983)

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi

(polkovniki) ƏLİ NƏVAİ (1915 - 1983)

Azərbaycan Milli Hökumətinin sərhəngi, Ərdəbil vilayəti Xalq Qoşunlarının başçısı Əli Nəvai 1915 - ci ildə Tehran şəhərində anadan olmuşdur.Atası Məhəmmədqasım Hadı oğlu dövlət qulluqçusu olmuşdur.Anası isə evdar qadın olmuşdur.1919 - cu ildən 1926 - cı ilədək ibtidai məktəbi və 1934 - cü ildə orta hərbi məktəbi bitirmişdir.İran qoşun hissələrində 1936 - cı ildən 1942 - cı ilədək işləmişdir.Qoşunda axırıncı vəzifəsi komandir olmuşdur.1942 - ci ilin iyul ayından etibarən İran ordusundan boyun qaçırdığına görə 1943 - cü ildə hərbi məhkəmədə birinci dəfə 6 ay həbsə məhkum edilib və ikinci məhkəmədə bəraət almışdır.Əli Nəvai bəraətdən sonra Zəngan ( Zə…

Ətraflı

MƏŞRUTƏ HƏRƏKATININ BAYRAQDARI HÜSEYN XAN BAĞBAN

MƏŞRUTƏ HƏRƏKATININ BAYRAQDARI

HÜSEYN XAN BAĞBAN

Hüseyn xan Bağban 1250 - ci şəmsi ilində  (miladi 1871 - ci il) Təbrizin 12 km.yaxınlığında yerləşən Sədrud qəsəbəsində Kərbəlayi Məhəmmədəlinin ailəsində anadan olmuşdur.Kərbəlayi Məhəmmədəli ailəsi ilə birlikdə Təbrizə köçür və "Liləva" məhəlləsində yaşayır (Bu məhəlləyə xalq arasında"Hacı Mirzə ağa Fərşçi" məhəlləsi də deyilirdi).

Məşrutə inqilabına qədər Təbrizdə bağbanlıqla məşğul olan Kərbəlayi Hüseyn xan xalq içərisindən çıxmış görkəmli mücahid başçılarından biridir.Onda zülm və əsarətə qarşı qəzəb hissinin oyanmasında ölkənin ağır vəziyyətinin, həmvətənlərinin məhrumiyyətləri - nin, Təbriz azadixahlar…

Ətraflı

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN ŞƏHİD GENERALI MİRZƏ RƏBİ KƏBİRİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKUMƏTİNİN ŞƏHİD

GENERALI MİRZƏ RƏBİ KƏBİRİ

Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət xadimi Mirzə Rəbi Hacı Mir İsaq oğlu Kəbiri 1268 - ci şəmsi ilində (miladi 1889 - cu ildə) Marağa şəhərində mütərəqqi mülkədar - ruhani ailəsində anadan olmuşdur.O, Marağada ailə daxilində xüsusi müəllim vasitəsilə oxumuş, nəhayət, Təbriz və Tehran şəhərlərində öz təhsilini təkmilləşdirmişdir.Lakin, o bununla kifayətlənməyərək şəxsi mütaliə yolu ilə də həmişə özünün bilik və bacarığının dairəsini genişləndirməyə çalışmışdır.Ona görə də Mirzə Rəbi Kəbirinin şəxsi kitabxanasında yüzlərlə qədim elmi, tarixi və ədəbi kitablara rast gəlmək mümkün olurdu. Bu kitabxanada mütərəqqi fikir carçısı olan mətbuat da az deyildi.Bun…

Ətraflı

HƏBİB SAHİR( ÜLKƏR)

HƏBİB SAHİR( ÜLKƏR)

(1903 - 1988)

Cənubi Azərbaycanın görkəmli şairi Mir Həbib Sahir (Ülkər) 1903 - cü ildə Təbriz şəhərində anadan olmuşdur.Babası Miyananın Tərk kəndindən Təbrizə köçmüşdür.Atası Mir Qəvam Sahir Məşrutə zamanı, Həbib Sahir 5 yaşında olanda, oğurlanıb və öldürülmüşdür.Həbib Sahirin həyatı son dərəcə uğursuz olmuşdur. Uşaqlıq və gənclik illəri Təbrizin Sürxab məhəlləsində keçmiş Həbib Sahir ilk təhsilini mollaxanada almışdır.

Həmin illəri xatırlayaraq şair yazır:"O zaman qibləyə sarı bir məsciddə bir molla məktəb qurmuşdu...hələ altı yaşıma çatmamışdım ki, anam məni o məktəbə aparıb.Axund, Həbibin əti sənin, sümükləri bizim" - dedi və …

Ətraflı

21AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİ ŞAİRİ MƏHƏMMƏD BAĞIR NİKNAM

21AZƏR HƏRƏKATININ FƏDAİ ŞAİRİ

MƏHƏMMƏD BAĞIR NİKNAM

(1921 -1946)

Mübariz fəhlə - şair 1921 - ci ildə (şəmsi ili 1300- cü il) Təbrizdə dəmirçi ailəsində dünyaya gəlmişdir.O, 5 - 6 yaşlarında yetim qalmış və dayısının himayəsində yaşayaraq kibrit karxanasında işləməklə keçinmişdir.Niknam yaxın yoldaşı Mahmuddan yazıb - oxumağı öyrənmiş, sonra böyüklərə məxsus məktəbdə molla yanında və nəhayət "Nizami" mədrəsəsin-

də təhsilini artırmışdı.

Məhəmməd Bağır Niknam şeir yaradıcılığına əsgərlikdə olduğu zaman başlamışdır.Səltənət rejiminin törətdiyi zülm və ədalətsizliklərin, mövcud quruluşun ziddiyyətlərin düyün nöqtəsi olan Rza xan sərbazlarının boğuc…

Ətraflı

CƏFƏR MƏHƏMMƏDZADƏ (KAŞEF)


CƏFƏR MƏHƏMMƏDZADƏ (KAŞEF)

Cəfər Məhəmmədzadə 1272 - ci şəmsi ilində  (miladi 1892 - ci il) Mamağanda kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, gənc yaşlarında Tiflisdə işlədiyi illərdə gecə məktəbində oxumuş, 1296 - 1297 - ci illərdə (1917 - 1918) həmin şəhərdə nəşr olan"Vətən", "Qızıl şəfəq"," məcəl - Iələrində və "Yeni fikir" ruznaməsində öz şeirləri ilə çıxış etmişdir.O, öz vətəninə qayıtdıqdan sonra zülmkar İran şahlarının, xain məmurların haqsızlıqlarına qarşı azadixah bir şair kimi alovlu şeirləri ilə etiraz səsi qaldıraraq vətənin azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizə aparmışdır.

1320 - ci il (miladi 1941 - ci il) şəhrivər…

Ətraflı

CABBAR ƏSGƏRZADƏ BAĞÇEBAN

CABBAR ƏSGƏRZADƏ BAĞÇEBAN

(1885 -1966)

Bağçeban ləqəbi ilə məşhur olan Mirzə Cabbar

Əsgərzadə(Aciz) 1885 - ci ildə İrəvan şəhərində

anadan olmuşdur.İlk təhsilini mollaxanada almışdır.Atası İrəvanda qənnadlıq və memarlıq -

Ia məşğul olmuşdur.Ömrünün baharını təlim və tərbiyə işlərinə sərf edən Bağçeban nəinki Azərbaycanda, bütün Qafqazda və İranda məşhur olmuşdur.O, bir müddət C.Məmmədquluzadənin müdirliyi ilə nəşr olunan məşhur "Molla Nəsrəddin" məcmuəsində satirik şeirlər yazır, sonralar isə İrəvan şəhərində "Lək - lək" (1914 -cü ildə) adlı satirik məcmuə nəşr etdirdi.

Birinci dünya müharibəsi illərində İrəvanı tərk edə…

Ətraflı

MİLLİ HÖKUMƏTİN BAŞ PROKURORU, ŞƏHİD FİRİDUN İBRAHİMİ

MİLLİ HÖKUMƏTİN BAŞ PROKURORU, ŞƏHİD

FİRİDUN İBRAHİMİ

"Bütün həyatımız boyunca düzlük və şərəf ilə yaşamışıq.Nədən dar ağacı altında pozğun görünməliyik."

Firidun İbrahimi

("Danışır Azərbaycan" kitabından )

Firidun İbrahimi 1918 - ci ildə (1297) Astara şəhərində ziyalı bir ailədə anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini Astarada almışdır.Firidunun atası Mirzə Qəni 1929 - cu ildə (1308) siyasi ittihamla həbsə alınmış, bir neçə il zindanda qaldıqdan sonra Nəhavəndə sürgün olunmuş -

dur.Firidun atasının himayəsi altında Astarada doqquzuncu sinfi bitirdikdən sonra Ənzəliyə gedib 10 - cu sinfi orada bitirmişdir.Sonra Təbrizə gəlib 12 - ci sinfi Firdovs…

Ətraflı

"SALARE MİLLİ" - BAĞIRXAN

"SALARE MİLLİ" - BAĞIRXAN

Hacı Rza Bənnanın oğlu Bağır 1861 - ci ildə Təbrizin qədimi " Xiyaban " məhəlləsində anadan olmuşdur.Bu gözəl və pak insan bəzi səbəblər üzündən məktəbə getməmişdir.Lakin hərbi sahədə gözə çarpan istedadı və hüşyarlığı onu tez məşhurlaşdırdı.Belə ki, o kəndxudalığa qədər yüksəlmiş və bir müddətdən sonra Qacarların idarəetmə sisteminə daxil olmuşdur.

Amma ruhiyyə və əqidəsi bu hökumətin prinsipləri ilə fərqli olduğundan o, öz vəzifəsin- dən istefa etmişdi.Az keçmədi ki, Bağırxan Məşrutiyyət inqilabının mübariz qəhrəmanlarına qoşuldu.Onun bu inqilabda mühüm şəxsə çevrilməsinin və qəhrəman kimi şöhrət tapmasının səbəbi hərbi sahədə, Təbrizin…

Ətraflı

MƏSRUTƏ İNQİLABI VƏ SƏTTARXAN

MƏSRUTƏ İNQİLABI VƏ SƏTTARXAN

20 - ci əsrin birinci yarısında xalqımız tarixə Məşrutə inqilabı, Ş.M.Xiyabani hərəkatı və 21 Azər hərəkatı adı ilə üç böyük qəhrəmanlıq dastanı yazmışdır.Bir - birinin ardı və tamamlayıcısı olab bu hərəkatların hər biri özlüyündə xalqın azadlığı və demokratik hüquqlarının müəyyən hissəsini irtica və imperializmin əlindən almış və gələcək hərəkat üçün ideoloji zəmin yaratmışdır.Məşrutə inqilabının bir hissəsi olan Səttarxanın başçılığı altında Təbriz hərəkatı da bu cəhətdən diqqətə layiqdir.

Müzəffərəddin şah illər boyu məşrutəçiləri əzdikdən sonra mücahidlərin 5 maddəli təklif-

Ətraflı

HAŞIM TƏRLAN ( MİRƏLİ MİRƏLİZADƏ)

HAŞIM TƏRLAN ( MİRƏLİ MİRƏLİZADƏ)

(1923 - 2014)

Haşlm Tərlan 1923 - cü ildə Bakı yaxınlığında yerləşən bir kənddə Cənubdan Arazın o tayından köçmüş bir ailədə anadan olmuş, ilk təhsilini burada almışdır.O, kiçik yaşlarından şeir yazmağa başlamışdır.

Haşım Tərlanın ailəsi Cənubi Azərbaycandan olduğu üçün 1938 - ci ildə onları İrana köçür - müşlər.Ailəsi Sərab şəhərinin yaxınlığında, ata - baba yurdları olan Zəngilabad kəndində məskən salırlar.

İkinci Dünya müharibəsi dövründə Haşım Tərlan kəndi tərk edərək Tehrana köçür.Orada bir müddət nəccar (xarrat) işləyir, sonra köynəktikmə karxanasında ( fabrikində) işə daxil olur.Daha sonralar Piruzi məhə…

Ətraflı

AZADLIQ FƏDAİSİ RƏHİM İMRANİ

AZADLIQ FƏDAİSİ RƏHİM İMRANİ

Rəhim İmrani 1923 - cü ildə (1302) Təbrizdə kasıb bir çörəkçi ailəsində anadan olmuşdur.O, ailə vəziyyətinin ağırlığı ilə əlaqədar olaraq çox kiçik yaşlarından xalça fabrikində işləməyə başlayır.Fabrikdə işləməklə bərabər o min cür çətinlik və maneələrə baxmayaraq öz savadsız-

Iığını ləğv etmək üçün gecələr axşam məktəbi- nə gedir, axşam məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirir, ancaq orta məktəbi qurtara bilmir. Yenidən bir müddət xalça fabrikində işləməyə məcbur olur.O, bu fabrikdə toxucu fəhlələrin ağır vəziyyətini və dözülməz surətdə istismar edilmələrini öz həyatında daha yaxından hiss edir.…

Ətraflı

ŞƏHİD ƏBDÜLSƏMƏD İMRANİ

ŞƏHİD ƏBDÜLSƏMƏD İMRANİ

(1885 - 1947)

Əbdülsəməd Mövlamverdi oğlu İmrani 1885 - ci ildə Qaradağ vilayətinin Əhər şəhərində sənətkar- boyaqçı və xalçaçı ailəsində anadan olmuşdur.Hələ gənc ikən siyasi, ictimai fəaliyyətə başlayan Əbdülsəməd Səttarxan hərəkatında fədai yüzbaşısı olmuş, məşhur istibdad nökəri Rəhimxan Çələbiyanlıya qarşı Qaradağ mücahidləri ilə birlikdə müvəffəqiy -

yətlə vuruşmuşdur.Sonra Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbərlik etdiyi Demokrat Firqəsinin üzvü , bu hərəkatın fəal iştirakçılarında biri olmuşdur.Ə.İmrani Əhər şəhərində təşkil olunmuş yığıncaqlarda Qaradağ feodallarının dövlət məmurlarının özbaşınalıqlarını ifşa etdiklərləri üçü…

Ətraflı

BACADAN BAXAN ŞAİR - ƏLİ FİTRƏT

BACADAN BAXAN ŞAİR - ƏLİ FİTRƏT

Azərbaycanın mübariz şairlərindən biri olan Əli Məhəmməd oğlu Fitrət 1890 - cı ilin baharında

(Günəş ili 1269) Cənubi Azərbaycanda, Təbriz şəhərinin Dəvəçi məhəlləsində ruhani ailəsində dünyaya gəlmişdir.İbtidai təhsilini mollaxanada almışdır.Atası molla Məhəmməd alim və ədəbiyyatşünas bir şəxs idi. O, oğlununun dərsləri ilə özü məşğul olmuşdur.Atası vəfat etdikdən sonra Əli 15 - 16 yaşlarında dərsi tərk edərək çapxanaya gedir, 10 il orada işləyir.Bu ərəfələrdə şeir yazmağa başlayır, ilk növbədə nohə yaxır.

Şair çapxananı tərk etdikdən sonra , nəzmiyyə idarəsində işləyir, nəhayət 1303 - cü ildə (1924)…

Ətraflı

"VƏTƏN YOLUNDA" QƏZETİ

"VƏTƏN YOLUNDA" QƏZETİ

İkinci Dünya müharibəsi illərində Təbrizdə birinci olaraq, Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuş Qızıl Ordu qəzeti.İlk nömrəsi 1941 - ci il oktyabr ayının 11 - də günaşırı olaraq nəşr edilirdi.Qəzetin çap olunmasının birinci mərhələsi 1942 - ci il aprelin 13 - ə qədər davam etmişdir.Bu ərəfəyə qədər qəzetin 89 nömrəsi çıxmışdır.

İki illik fasilədən sonra 1944 - cü il aprel ayının 10 - dan qəzetin ikinci mərhələsinin nəşri başlanmışdır.Bu mərhələ 1946 - cı ilin mayın 1-ə qədər davam etmiş və həmin müddət ərzində (1941 -1946) qəzetin 406 nömrəsi nəşr olunmuşdur.

Qəzetin səhifələrində Məhəmməd Biriya,Mir Me…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN GƏNC MÜBARİZİ ALLAHVERDİ ƏRĞƏVANİ

AZADLIQ YOLUNUN GƏNC MÜBARİZİ

ALLAHVERDİ ƏRĞƏVANİ

Allahverdi Ərğəvani 1302 - ci günəş ilində (miladi 1923 - cü il) anadan olmuşdur.Bir müddət dərs oxuduqdan sonra, işləmək zərurəti

onun təhsilinin davam etdirilməsinə mane olur.Lakin, bu işləmək özü də Allahverdi Ərğəvaninin istədiyi kimi davam etmir.O, istədiyi peşəni azad surətdə seçə bilmir, öz istedadın - dan lazımi qədər istifadə etmək ona müəssər olmur.Bunlardan əlavə nisbətən uzun müddətli sabit bir iş tapıb işləmək bütün cavanlar kimi onun üçün də həll edilməz çətinlik şəkli alır.

1320 - ci ildə (1941- ci il, miladi) Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə azadlıq hərəkatı genişlənir.Məmləkəti…

Ətraflı

MƏDİNƏ GÜLGÜN

MƏDİNƏ GÜLGÜN

Ələkbərzadə Mədinə Nurulla qızı (Mədinə Gülgün) 1926 - cı il yanvarın 17 - də Bakıda fəhlə ailəsində anadan olmuşdur.İbtidai məktəbi burada oxumuşdur.1938 - ci ildə ailəlikcə Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinə köçmüşlər.SonraTəbriz şəhərində yaşamış, əmək fəaliyyətinə burada toxuculuq karxanasında başlamışdır.O, həyatı dərk etməyə başladığı andan Azərbaycan xalqının milli hüquqlarının pozulduğunun əyani şahidi olur...Onu da dərk edir ki, mübarizə aparmaq üçün kifayət qədər savadlı və bilikli olmaq lazımdır.Odur ki, qısa müddətdə ərəb qrafikasını və fars dilini öyrənir.Təbriz Dram Teatrında çalışır.Təbrizdə nəşr olunan "Azərbaycan" qəzeti redaksiyasında xüsusi müxbir işləmişdir. Mədinə Gülgün 1945 - 1946 - cı illə…

Ətraflı

TƏQİ RÜFƏT TƏBRİZİ

TƏQİ RÜFƏT TƏBRİZİ

Təqi Rüfət Təbrizi Cənubi Azərbaycan ədəbiy - yatında istedadlı şair, görkəmli ədəbiyyatşünas və jurnalist kimi tanınır.Onun ədəbi fəaliyyəti təxminən Birinci Dünya müharibəsi dövrünə təsadüf edir.

Təqi Rüfət Təbrizi 1890 - cı ildə Təbriz şəhərin - də anadan olmuşdur.İbtidai təhsilini aldıqdan sonra atası Ağa Məhəmməd Təbrizi onu İstanbula göndərmişdir. Burada təhsil alan Təqi Rüfət türk və fransız dillərini də mükəmməl öyrənir.Belə ki, çox çəkmir gənc Təqi Rüfət fars dilində olduğu kimi, türk və frsnsız dillərində də şeirlər yazmağa başlayır.Onun ilk qələm təcrübələrində demokratik əhvali - ruhiyyə, vətənpərvərlik və xəlqilik başlıca yer tutur.…

Ətraflı

ƏBÜLQASIM ƏZİMİ

"Mənim ölümümlə sizin əsası sarsılmış ağalığınız möhkəmlənə bilməz!

"Əbülqasım Əzimi

ƏBÜLQASIM ƏZİMİ

(1909 - 1947)

Arbaycan Milli Hökumətinin fədaisi Əbülqasım Əzimi 1909 - cu ildə (h.ş.1282)

keçmişdə Naxçıvan şəhərindən Məşhəd şəhərinə köçmüş azərbaycanlı bir ailədə anadan olmuşdur.O, ibtidai və orta təhsilini Məşhəd şəhərinin Firdovsi məktəbində almışdır.Gənc Əbülqasım

1923 -cü ildə (h.ş.1302) ordu sıralarına cəlb edilir və hərbi zabitlik məktəbinə göndərilir və oranın piyada hissəsinin leytenantı dərəcəsi ilə qurtaran Əzimi, Rza xan ordusunda xidmət edir, polkovnik rütbəsinə qədər yüksəlir.Xidmət etdikcə əsgərlərin adi insani hüquqlarda…

Ətraflı

MİR MEHDİ ÇAVUŞİ

MİR MEHDİ ÇAVUŞİ

(1909 - 1967)

Mir Mehdi Çavuşi Mir Həbib oğlu 1288 - ci günəş ilində (1909 m.) Təbriz şəhərinin Hökmavar məhəlləsində dəmirçi ailəsində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini köhnə üsullu məktəbdə, orta təhsilini isə Təbrizdə"Şəms" mədrəsəsində almışdır.Ağır həyat şəraiti Mir Mehdi Çavuşinin oxumasına mane olmuş, onu atasının yanında çilingər işləməyə məcbur etmişdir.17 yaşında ikən atadan yetim qalmış Mir Mehdi 6 nəfərdən ibarət ailəni saxlamalı olmuşdur.İstedadlı və çalışqan olduğundan şəxsi dərs almaqla məlumatını artırmışdır.1321 - ci ildə (1942) İran Xalq Partiyasında (Hizbe - tudə) və 1324 - cü ildə (1945) Azərbaycan Demokrat Firqəsində məsul vəzifələrdə işləmişdir.1320 - ci ildə…

Ətraflı

MƏHƏMMƏDƏLİ HİLAL NASERİ

MƏHƏMMƏDƏLİ HİLAL NASERİ

Məhəmmədəli Hilal Naseri 1903 - cü ildə Təbrizdə anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini köhnə üsullu məktəbdə alaraq sonra şəxsi mütaliə ilə məlumatını artırmış və iki il

"İttihadiyyə","Rüşdiyyə" məktəblərində riyaziy- yardan dərs demuşdir.Ədəbiyyat və mətbuatla maraqlandığından kitab satmağa başlamış, uzun müddət bu peşə ilə məşğul olmuşdur.

Hilal Naseri Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xiyabani nəhzəti( hərəkatı) başlandığı zaman firqənin 13- cü illik təşkilatının katibi olmuşdur.Kitab və məcmuə çap etmək və bu yolla xalqın intibahına yardım göstərmək onun sevə - sevə çalışdığı sahələrdən biri idi.

Ətraflı

FƏTHİ XOŞGİNABİ

FƏTHİ XOŞGİNABİ

 (1922 - 1989)

Fəthi Xoşginabi 22 mart 1922 - ci ildə Cənubi Azərbaycanın Xoşginab kəndində, kəndli ailəsində dünyaya gəlmişdir.İlk təhsilini doğma kəndindəki mədrəsədə alan Xoşginabi məktəbdə cəmi bir il təhsil ala bilmişdir.O, ehtiyac üzündən təhsilini yarımçıq qoymuş, işləmək üçün İranın bəzi şəhər və kəndlərinə gedərək orada fəhləlik etmişdir.F.Xoşginabi 15 yaşında fars dilində seirlər və nəsr parçaları yazmış, lakin o ilk dəfə olaraq öz şeirlərini 1322  ci ildə (1943) İran Xalq Partiyasına üzv olduqdan sonra həmin partiyanın mətbuatında çap etdirmişdir.Bir az sonra məqalə və felyetonlar yazmağa başlamışdır.O, 1324 - cü ilin şəhrivər ayında (1945,avqust- sentyab) Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvü olmuşd…

Ətraflı

Vətəndə qalan təbəssümlər

Vətəndə qalan təbəssümlər

On il əvvəl mühacir şairimiz Almas İldırımın yüz illik yübiley tədbirləri zamanı, söhbət əsnasında onun oğlu Azər belə bir söz işlətdi - mən atamın üzündə təbəssüm görməyə həsrət qaldım. Onun təbəssümü Bakıda qalmışdı. Hər sözü hər söhbəti yalnız vətən həsrəti, vətən yanğısı idi…

Həmin məqamlarda nədənsə hələ doxsanıncı illərin ortalarında gözəl şairəmiz, Məcməüş-şüəra ədəbi məclisinin üzvü Şövkət Hicranın öz atası haqqında dediklərini xatırlamışdım. Şövkət xanım da həmişə atası haqqında eyni sözləri deyirdi…  və həmişə düşünürdüm ki, insan doğma yurdundan əzab-əziyyətlə ayrılanda elə bil hansısa nəsnələri orda qoyub çıxır… Bu nəsnələrd…

Ətraflı

AŞIQ HÜSEYN CAVAN

AŞIQ HÜSEYN CAVAN

Aşıq Hüseyn Cavan 1916 - cı ildə Cənubi Azərbaycanın Qaradağ mahalının Uti kəndində yoxsul bir ailədə dünyaya göz açmışdır.

Atasının vaxtsız vəfatından sonra anası Zöhrə bir yaşlı oğlu Hüseyni xilas etmək ümidi ilə onu Şimali Azərbaycana gətirmişdir.Hüseyn yeddi yaşından muzdurluq etmiş, qoyun - quzu otarmışdır.1927 - ci ildə 1935 - ci ilə qədər Göycəli Aşıq Ələsgərin qardaşı oğlu Aşıq Musanın şagirdi olmuşdur.

Bu sənətin sirlərini, şifahi xalq ədəbiyyatını dərindən öyrənmiş, toy - düyünlərdə, el şənliklərində çıxış etmişdir.1934 - cü ildə arabir şeir yazsa da, yaradıcılığa əsasən 1940 - cı ildən başlamışdır.Onun ilk şeirləri"Gül Azərbaycan,"O…

Ətraflı

Azərbaycan Milli Hökumətinin fədaisi HƏBİBULLA XAKZADİ

Azərbaycan Milli Hökumətinin fədaisi

HƏBİBULLA   XAKZADİ

Həbibulla Xakzadi 1285 - ci Günəş ilində (1906)

Urmiya şəhərinin nəcib və xalq içərisində nüfuzlu ailələrindən birinə mənsub idi.Orta təhsilini Təbrizdə almışdı.

Azərbaycsn Demokrat Firqəsi öz məramnamə -sində islahat və vədlərini Milli Hökumət qurulduqdan sonra bir - birinin ardınca həyata keçirməyə başladı.Azərbaycan xalqının inqilabi əzəmətilə həyata keçirilən bu islahat bütün İran zəhmətkeşlərinin rəğbətini qazanırdı.Bu islahatın iştirakçısı olmaq, ona kömək etmək istəyən mütərəqqi fikirli insanlar: fəhlə, mühəndis, müəllim, zabit və sair ictimai zümrələrə mənsub olanlar Azərbaycana gəlir dilər.Həbibulla Xakzadi də sonradan Azərbaycana gəlmi…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ MİR RƏHİM VİLAYİ

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

MİR RƏHİM VİLAYİ

Mir Rəhim Vilayi Əbdüləli oğlu 1916 - cı ildə Təbriz şəhərində ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Oktyabr inqilabından sonra ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçmüşdür.1938 - ci ilə qədər Bakıda yaşamışdır.O, ibtidai təhsilini Bakıdakı İran məktəbində başa çatdırmışdır.

1930 - 1932 - ci illərdə Bakıda məktəbi bitirmiş,

1932 - 1934 - cü illərdə axşam məktəbini, 1934 - 1935 - ci illərdə bir illik hazırlıq kursunu bitirmiş,

1936 - cı ildə fizika - riyaziyyat fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir.

1937 - 1941 - ci illərdə Tehranda " Qəsri - Qacar" zindanında 5 il siyasi məhbus kimi oturmuşdur.1941 - ci il…

Ətraflı

Azərbaycan Milli Hökumətinin qəhrəman fədaisi DADAŞ TƏQİZADƏ

Azərbaycan Milli Hökumətinin qəhrəman

fədaisi DADAŞ TƏQİZADƏ

(1902 - 1947)

 1281 - ci ilin şəmsi ilində (miladi 1902 - ci il)

Dadaş Təqizadə Marağa ətrafında kəndli ailəsində anadanolmuşdur.Gənc ikən kəndini tərk etməyə məcbur olan Dadaş Təqizadə gizli şəkildə təşkil olunmuş fəhlə təşkilatına daxil olaraq Mazandaran, Tehran, Ənzəli kimi şəhərlərdə inqilabi iş aparmaqla məşğul olmuşdur.Təqizadə fəhlələrin etimadını qazanaraq onların rəhbərliyinə qədər irəli çəkilmişdir.

Lakin bu sahədə fəaliyyətini axıra qədər davam etdirə bilməmiş, polisin təqibi üzündən Ənzəlini tərk edib Tehran fəhlələr təşkilatında yaxından iştirak etmişdir.1924 - cü ildə Rza xa…

Ətraflı

HÜSEYN QOPAL

HÜSEYN QOPAL

Azərbaycan xalqı ölkənin istiqlalı və azadlığı uğrunda mövcud quruluşa qarşı ələ silah aldıqda həmişə İran xalqlarının hüsn rəğbətilə alqışlanmışdır.21 Azər hərəkatında bu tarixi ənənə xalqlar dostluğunun təntənəsi şəklində daha möhkəmlənmişdir.İran ərazisində yaşayan bir çox xalqların nümayəndələri bu hərəkatda iştirak etmişdir. İsfahan fəhlə təbəqəsinin mübariz oğlu Hüseyn Qopal ( Çitsaz ) da bu hərəkatın iştirakçılarından biridir.

1303 - cü şəmsi ilində (1924) İsfahanda anadan olmuş Hüseyn hələ lap gənc yaşlarında atası vəfat etdiyi üçün ağır həyat şəraitinin və məhrumiyyətin nə olduğunu başa düşmüş, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq,…

Ətraflı

21 AZƏR QƏHRƏMANLARI SƏRDAR HƏSƏN OĞLU XORŞA

21 AZƏR QƏHRƏMANLARI
SƏRDAR HƏSƏN OĞLU XORŞA


Sərdar Həsən oğlu Xorşa 1280 - cı şəmsi ilində (miladi 1901 - ci il) Ərdəbil vilayətinin Yurtəçi mahalının Muğanlı kəndində anadan olmuşdur.Yoxsul kəndli ailəsindən olan Sərdar hələ gənc yaşlarından əmək fəaliyyətinə başlayır.Lakin, nə Sərdarın, nə də atasının gecə - gündüz işləmələrinə baxmayaraq ailənin yaşayış şəraitini təmin edə bilmirlər. Sərdarın atası Həsən kişi, nəhayət, bütün ailəsi ilə birlikdə iş dalınca sənaye məntəqələrinə getmək məcburiyyətində qalır.Atası ilə bərabər sənaye sahəsində çalışan Sərdar fəhləlik həyatı ilə tanış olur və daha da möhkəm iradəli olur. Sərdar Xorşa ailəsi ilə birlikdə vətənə qayıtdıqdan sonra Yurtçi mahalı kəndləri arasında inqilabi təbliğ…

Ətraflı

Doktor Hüseyn Əhədi-100

Doktor Hüseyn Əhədi-100

Ey torpağı ləl mərcan

Azərbaycan, Azərbaycan.

Milli təbabət tariximizə bir sıra xarici ölkələrin tibbi tarixində əvəz olunmaz iz qoyan, şəfalı əlləri olan, unudulmaz görkəmli alim doktor Hüseyn Əhədi Həzrətqulu oğlunun bu il anadan olmasının 100-cü ili tamam olur. Doktor Hüseyn Əhədi alim, həkim, pedaqoq və insan kimi yaşadığı mühacirət dövründə   keçdiyi şərəfli ömür yolu, həyat, mənəviyyat, insanlıq, xeyirxahlıq, kamillik, özünə inam və müdriklik məktəbidir. Azərbaycan tibb aləminə əvəz olunmaz tövfələr verən doktor Əhədi öz elmi, biliyi və bacarığı ilə, ölkədə yaşayan bütün xalqların tibbə ehtiyacı olan nümayəndələrinə, ürəklə tibbi xidmət göstərdiyindən çox danışmaq və yazmaq olar.…

Ətraflı

Əlvida yoldaş Xosrov Sitayişi!

Əlvida yoldaş Xosrov Sitayişi!

Təəssüf ki, 17 dekabr 2020-ci il Cümə axşamı Şərəfli, idealist İnqilabçı, mehriban və azadlıqsevər insan- Xosrov Sitayişi yoldaşın avtomobil qəzasında dünyasını dəyişdiyi xəbəri bütün firqə üzvlərini sarsıtdı. Xosrov Yoldaşın yoxluğu onu yaxından tanıyanların hamısı üçün inanılmaz və düzəldilməzdir.

Yoldaş Xosrov Sitayişi 19 dekabr 1957-ci ildə Ərdəbil şəhərində mədəni bir ailədə anadan olub. İbtidai təhsilini başa vurduqdan sonra, “Cahan Ülum” adlı orta məktəbdə orta təhsilini bitirmişdir. Təhsilini davam etdirmək üçün Təbriz Universitetinin İngilis dili fakültəsinə daxil olmuş və oranı ingilis dili ixtisası ilə bitirmişdir. Uşaqların taleyinə ar…

Ətraflı

Dr. Bahadur Bəhməni vəfat etdi.

Dr. Bahadur Bəhməni vəfat etdi.

Təəssüf ki, ADF-nin ən fəal üzvü, fədakar və  şərəfli insan- Dr.B. Bəhməni uzun müddət davam edən xəstəlikdən sonra vəfat etdi.  Dr. Bəhməni Azərbaycan Respublikasının ən bacarıqlı cərrahlarından biri idi.

Dr. Bəhməni, 1337-ci (Şəmsi) ildə Məhəmməd Rza Şah  Həbsxanasında anadan olan Azərbaycan Demokratik Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin rəhbəri Dr. Adilə Chernik-Büləndin üçüncü övladı idi.

Yoldaşların və ailənin müxalifətinə baxmayaraq yoldaş Adilə, İranda ölüm hökmündə olan ərinin həyatını xilas etmək üçün hamilə ikən azyaşlı uşaqları (Cahangir və Cavanşir) ilə Bakıdan İrana getdi. Ənzəli limanında İran təhlükəsizlik qüvvələri tərəfində…

Ətraflı

Bağçabanın xatirəsinə

Bağçabanın xatirəsinə

İlk uşaq bağçası və ilk karlar məktəbinin banısı

25 oktyabr böyük Azərbaycan müəllimi, ziyalısı, ilk uşaq bağçası və ilk karlar məktəbinin banisi, eyni zamanda İranda uşaq kitablarının ilk müəllifi və nəşri ilə məşğul olan Cabbar Bağçabanın vəfatının ildönümüdür ...

Mirzə Cabbar Əsgərzadə 1875-ci il mayın 10-da bu günki Ermənistanın paytaxtı İrevanda anadan olub. Atası Təbrizli Əsgər bənna İrəvana mühacirət etmiş. İrəvanda memarlıq və şirniyyatçılıq peşəsilə məşğul olmuşur. Bağçaban köhnə üsulla məscidlərdə təhsil almış,15 yaşında olarkən iqtisadi çətinliklər üzündən məktəbdən çıxmaq və atasının peşəsinə üz tutmaq məcburiyyətində qalmışdır. O, gənc yaşlar…

Ətraflı

«Qarabağ» münaqişəsi və qarşıda yarana bilən durum

«Qarabağ» münaqişəsi və qarşıda yarana bilən durum

Eldar Muğanlı

Otuz ildir Azərbaycan torpaqlarının böyük bir qismi Ermənistan dövləti tərəfindən işğal edilib və 28 ildən artıq müzakirə metoduna əsaslanan barışıq yolu hələlik bir nəticə verməmişdir. 1994-cü ildən Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocağı olan Qarabağ bölgəsindəki «Xocavənd», «Xocalı», «Şuşa», «Ağdərə» və «Xankəndi» məntəqələri Ermənistan dövləti tərəfindən işğal edilmiş, dinc sakinlər əleyhinə faciələr törədilmiş və Azərbaycanın böyük bir ərazi hissəsi işğalçı dövlət istilası altında saxlanılmışdır. Bundan əlavə, erməni silahlı birləşmələri beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına tapdalayaraq Azərbaycan ərazısının ayrılmaz hissələri olan «Laçın», «Kəlbəcə…

Ətraflı

Haşim Tərlan»ın xatirələrindən:

Him Tərlan»ın xatirələrindən:

Təbrizdə «mühacir» idim, Tehranda «mütəcasər»də oldum ….. 1325-ci ilin azər ayının iyirmi biri Azərbaycan, o cümlədən Təbriz öz ağır və çətin günlərini yaşayırdı. Sinəsindən çıxan nəfəs boğazındakı boğuntuların içində itirdi. Bu qocaman şəhər öz qara taleyi boyu apardığı mübarizələrdə ağ gün deyə ayağa qalxmışsa da mənhus şahların əsiri olmuşdu. İndi yenə də Səttar xanın bayrağı əlində ola- ola ürəyi döyünür, nəfəsi tövşəyirdi; amma Təbriz Məşrutə zamanındakı kimi başını dik tutmuşdu. O sanki dövrəsindəki baş verən fırtınalara dodaq büzərək «bu mənim nə əvvəlim, nə də axırımdır», deyirdi.…

Ətraflı

Iranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin üzvləri və dostları!

Iranlı Mühacirlər Cəmiyyətinin üzvləri və dostları!

Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yoldaşları!

Hörmətli Yoldaşlar, Xanımlar və Ağalar !

Təşkilat şöbəsi ADF MK-sının sədri Adilə xanım Çernikbulənd və İMC-nin sədri Fridun İbrahimi tərəfindən hamınızı salamlayır.

Bildiyiniz kimi yeni Korona virusla əlaqədar, əhalinin sağlamlığını təmin etmək məqsədilə, Dövlət tərəfindən elan olunmuş "EVDƏ QAL" qərarları ilə, bizlərdə bir neçə həftə evdə qalmışıq.

Bu müddət ərzində, İMC və ADF rəhbərliyi və Təşkilat şöbəsi bir biri ilə  həməşə təmasda olublar, korona Virus və başqa bizim cəmiyyətlə əlaqəsi olan məsələləri izləyiblər, ən vacib və təxirəsalınmaz məsələlə…

Ətraflı

Ustad Qulamhüseyn Fərnud indi aramızda deyildir.

Hər kəs istedadı qədəru

bu axar çaydan özünü döyüzdururdu

Ustad Qulamhüseyn Fərnud indi aramızda deyildir.

Azərbaycan xalq yazıçısı, ictimai xadım, təvazökar insan və elm xadimi  Qulamhüseyn Fərnudun ölüm xəbəri  bizi dərindən kədərləndirib, sarsıtdı.

Qulamhüseyn Fərnudun yaxınlarından biri onun barəsində belə söyləmişdir: “Qulamhüseyn Fərnud İran və Azərbaycanının mədəniyyətinin çiçəkləndiyi dövründə yüksəldi. O,  Səməd Behrəngi, Qulamhüseyn Saidi və ... kimi ziyalı və siyasi-ictimai xadimlər nəslinə mənsub olmuşdur. Onlar kimi öz yerli və milli mədəniyyətini inkişaf etdirmək, habelə onu başqa mədəniyyət dünyasına tanıtdırmaq üçün gecə-gündüz yorulmadan çalışmışdır. Fərnud nəslinin ziya…

Ətraflı

YENİ MİLADİ İLİN BAYRAMI MÜBARƏK OLSUN.

YENİ MİLADİ  İLİN  BAYRAMI  MÜBARƏK  OLSUN.

Şənbə günü 28 Dekabr 2019 tarixində, Azərbaycan Respublikasında yaşayan  "İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti" İctimai Birliyin Qadınlar Təşkilatı tərəfindən 2020 ilin başlanması münasibəti ilə möhtəşəm  tədbir keçirildi. Bu tədbir Cəmiyyətin qərargahında keçirildi. Tədbirdə həm də iştirak edirdilər Azərbaycan Demokrat Firqəsinin üzvləri.

  Azərbaycan Milli Hökümətin himnini yazan, Azərbaycan Respublikasının Şöhrətli bəstəkarı Cahangir Cahangirovun nəvələri, Rafik və Cahangir bu şənliyin xususi qonaqları idilər.

  Tədbiri "İMC" İB-nin Sədri yoldaş Firudin İbrahimi açdı, şənlik iştirakçılarına "Xoş gəldiniz" dedi, Cəm…

Ətraflı

"İranlı Mühacirlәr Cәmiyyәti" İctimai Birliyinin VI Bakı Beynəlxal sərgi-yarmarkasında iştirakı Güneylə bağlı kitabların sərgilənməsi faktıdır.

"İranlı Mühacirlәr Cәmiyyәti" İctimai Birliyinin VI Bakı Beynəlxal sərgi-yarmarkasında iştirakı Güneylə bağlı kitabların sərgilənməsi faktıdır.

2019-cu ilin sentyabr ayının 27-də Bakı İdman Sarayında Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə VI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının açılışı böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuşdu. Açılışda çıxış edən Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev bildirib ki, Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasında kitab həmişə özünəməxsus dəyərli yer tutur. “Avesta”dan, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından başlayaraq xalqımız öz ədəbiyyatına və mədəniyyətinə böyük diqqətlə yanaşıb. Biz böyük ədiblərimizin adı ilə həmişə fəxr etmişik. Onların yazdığı dəyərli bəd…

Ətraflı

“İRANLI MUHACİRLƏR CƏMİYYƏTİ” İB-NIN YENİ LAYİHƏSİ

“İRANLI MUHACİRLƏR CƏMİYYƏTİ” İB-NIN YENİ LAYİHƏSİ

Maarifləndirici tədbirlərdə ölkəmizə mühacirətin mərhələləri, spesifik cəhətləri öyrəniləcək

“İranlı Muhacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyi iyulun 20 –də yeni layihənin icrasina start verib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə keçirilən layihə bu ilin 4 ayını əhatə edəcək layihə “Azərbaycan Respublikasına olan mühacirətin mərhələləri, ölkədə mühacirlərlə iş sahəsində tendensiya və xüsusiyyətlərin öyrənilməsi mövzusunda maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi” adlanır.

İMC-nin sədri Firidun İbrahimi bildirib ki, mühac…

Ətraflı

professor Şirməmməd Hüseynov Vəfat edib

professor Şirməmməd Hüseynov Vəfat edib

Görkəmli tədqiqatçısı-alim, professor Şirməmməd Hüseynov yaşadığı, işlədiyi, yaratdığı illərdə demək olar ki, vaxtının ən böyük hissəsini millətin tarixi yaddaşının möhkəmlənməsinə, onun milli varlığının inkişafına, gənc nəslin maariflənməsinə və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə, istiqlalçılıq ənənələrini yenidən ortaya qoymaqla dövlətçilik duyğularımızın artmasına, demokratik yaşam tərzimizi prinsip olaraq seçməkdə misilsiz xidmətlər göstərdi.

Vətəndaş cəmiyyətinin yaranması və formalaşması işində Azərbaycan jurnalistikasının əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində çox ardıcıl maarifçi-pedaqoq kimi …

Ətraflı

Qeyrət dərsi keçdin bizə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Şairə həkim Zəkiyyə Elruh öz müəllimini vəsf edir

          Qeyrət dərsi keçdin bizə

               

(sevimli müəllimim Adilə xanıma)

Saçlarından öpmək istədim,

Əllərindən öpmək istədim.

Səni bağrıma basıb,

Duz kimi yalamaq istədim.

Ömrümdən ömrünə

İllər calamaq istədim.

Solğun yanağını gülləndirmək istədim,

Şirin xatirələri dilləndirmək istədim.

Qollarım cismini

Yüksəkliklərə qaldırmaq istədi.

Qulaqlarım yeni-yeni

Biliklər aldırmaq istədi.

Dilim şöhrətini

Aləmə yaymaq istədi.

Üstünlüklərini bir-bir saymaq istədi.…

Ətraflı

Həbsxanada Firidun İbrahimi Amerika Müxbirinə xitabən

Həbsxanada Firidun İbrahimi Amerika Müxbirinə xitabən:

Azərbaycan Demökrat Firqəsi məhv olmayıb və olası deyil.

Firidun İbrahimi həyatının son anlarında yenə də mübarizəsini davam etdirmək əzmində idi. O, mübarizə meydanında özünü məğlub deyil, qalib görürdü. O, həyatının sonuna qədər mübarizəsini davam etdirməyə israrlı idi. Bu üzdən ölüm ayağında da özündən misilsiz cəsarət göstərməklə tərəfdarları onun bu iradəsinə fəxr edib və düşmənləri isə alçalıb, ümidsizliyə qapanmalarını istıyirdi. Özünü yaraşıqlı geyimdə gördükdə dodaqlarına gülüş onaraq, öz- özünə dedi: “ Həyatımın son anlarda bu da mübarizəmin formalarından biri olacaqdır.”…

Ətraflı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İctimai

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İctimai Elmlər Bölməsinin cariilin may ayının 10-da keçirilən növbəti iclasında bölmənin akademik-katibi, akademik Nərgiz Axundova tərəfindən AMEA-nın Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun 60 illik yubileyi ilə əlaqədar məhsuldar elmi fəaliyyətləri nəzərə alınaraq bir qrup əməkdaşlar bölmənin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişlər.

Fəxri Fərmanla təltif edilənlər sırasında Cənubi Azərbaycan şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səməd Bayramzadə də vardır.

S.Bayramzadə eyni zamanda “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü və adıgedən cəmiyyətin sədrinin müşaviridir.…

Ətraflı

HƏSƏN CƏBRAYILOV (AHƏNGİ)-70

HƏSƏN CƏBRAYILOV (AHƏNGİ)-70

Tanınmış sənətkar yubileyində özü aparıcılıq etdi

Ötən şənbə günü İranlı Mühacirlər Cəmiyyətində Həsən Cəbrayılovun (Ahəngi) 70 illik yubileyi keçirilib. Cəmiyyət üzvlərinin, tanınmış ziyalıların, elm və sənət nümayəndələrinin, media təmsilçilərinin iştirak etdikləri tədbiri İMC-nin sədri Firidun İbrahimi açıb. O, 1949-cu il mayın 1-də Tehranda dünyaya göz açan H. Cəbrayılovun nəsillərə örnək həyat və yaradıcılıq yolundan və eyni zamanda “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü kimi fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib. Bütün bunların nəzərə alınaraq İMC-nin fəxri diplomuna layiq görüldüyünü bildirib və mükafatı sahibinə təqdim edib.…

Ətraflı

Anamın xatirəsinə

 

 

 

 

 

 

 

 

Tariyel Ümid

 

Anamın xatirəsinə

Düşdü göz yaşlarım, daş parçalandı

Düşdü göz yaşlarım, daş parçalandı,

Tük basmış saqqalım, üzüm ağladı.

Yumruq boyda ürək, parça-parçadı,

Tabut arxasınca izim ağladı.

 

Bir ana şam kimi yandı qurtardı,

Dünyaya sevgisin yığdı apardı.

Mən ki, ölməmişəm, ölən anamdı,

Diri ikən məni qızım ağladı.

 

Dözdü qürbətə də, köçkünlüyə də.

İnandı həmişə yerə, göyə də.

Böyütdü məni də bu tərbiyədə,

Mən ana deyəndə sözüm ağladı.

 

Ümid yetim qaldın xoşbəxtlik bitdi,

Əlində tutduğun mirvarin itdi.

Öpdüm g…

Ətraflı

Məleykə ana dünyasını dəyişdi

Məleykə ana dünyasını dəyişdi

Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun!

Martın 11-də Gəncə şəhərində iranlı siyasi mühacir Məleykə Məmmədkərim qızı Pərdəşünas 90 yaşında dünyasını dəyişdi. Bu ağbirçək nəinki mənsub olduğu ailənin, nəslin iftixarı, yol göstərəni sayılırdı, məsləhətlərindən yüzlərlə insan faydalanırdı. O, cümlədən övladları şair Tariyel Ümid, Aftandil müəllim, pedaqoq Pəri xanım, Bayram və Tinatin həkim, həmçinin müxtəlif sahələrdə çalışan Ələsgər və Ələkbər. Məhz bu tövsiyələrə əməl etdiklərinə görə onlar yaşadıqları yerlərdə, işlədikləri kollektivlərdə yüksək nüfuz sahibi kimi formalaşmaqlarına görə qayğıkeş anaya özlərini daim borclu sayırlar.…

Ətraflı

İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin 2017-2018-ci illərdə gördüyü işlərə dair Hesabatı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin

2017-2018-ci illərdə gördüyü işlərə dair

Hesabatı

 

Hörmətli cəmiyyət üzvləri!

Hörmətli qonaqlar!

 

Bu gün biz sizlərlə “İranlı Mühacirlər Cəmiyyəti” İctimai Birliyinin son iki ildə keçdiyi yola nəzər salmaq, bu müddətdə gördüyü işləri müzakirə etmək, dəyərləndirmək, 2019-2020 –ci illər üçün fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, qurumun həmin vəzifələrin icrasına bilavasitə cavabdehlik daşıyan şəxslərdən ibarət rəhbər strukturlarının təmsilçilərini seçmək üçün bir yerə toplaşmışıq. Ümumi Yığıncağımızın təşkilatımızın təmir işləri yekun ərəfəsində olan akt zalında daha geniş tər…

Ətraflı