Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Blog posts : "Daxili Xəbərlər"

Təbrizin sirli-sehrli nağıl dünyası

Təbrizin sirli-sehrli nağıl dünyası


SƏMƏD BEHRƏNGİNİN TÜRKCƏ QƏLƏMƏ ALDIĞI, İTMİŞ SAYILAN NAĞILLAR 45 İLDƏN SONRA BAKIDA KİTAB HALINDA İŞIQ ÜZÜ GÖRDÜ

Pərvanə MƏMMƏDLİ

"Təbrizin 40 sehrli nağılı" kitabı bu günlərdə "Qanun" nəşriyyatında nəfis tərtibatda nəşr olunub. Sirus Mədədinin nəşrə hazırladığı kitabı ərəb əlifbasından Pərvanə Məmmədli çevirib kitabın sonuna bir izahlı sözlük də əlavə edib. Kitabın əvvəlində və sonunda Sirus Mədədi ilə Pərvanə…

Ətraflı

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

TAĞI MUSƏVİNİN MÜHACİR HƏYATI

1945 - ci ildə "Azərbaycan" ruznaməsinin 110 - cu sayında Seyid Cəfər Pişəvəri öz məqaləsində yazır:"Azərbaycan Milli Hökuməti qeyd edir ki, Azərbaycan qəhrəman, namuslu və şücaətli oğullarından təşkil tapmış fədai dəstələri xalqın milli azadlıq nəhzətinin qurulmasında fövqəladə böyük xidmət və fədakarlıq göstərmişdir.Əlinə silah alıb qışın soyuq gecələrində çöllərdə və dağlarda mürtəcelərlə mübarizə aparmış və milli - demokratik azadlığımızı öz qanlar…

Ətraflı

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin 100 illik yubileyinin anma mərasimi!

Mübariz və İnqilabçı şair Əli Tudənin

100 illik yubileyinin anma mərasimi!

1402-ci il bəhmən ayının 13-ü(02.02.2024) günü mübariz və inqilabçı şair Əli Cavadzadənin(Əli Tudə) anadan olmasının 100 illiyinə təsadüf edir. Əli Cavadzadəİran Tüdə Partiyasının üzvlərindən biri olaraq  bir çox tudəçi kimi Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandıqda 21 Azər Hərəkatına qoşulmuş və Azərbaycanın muxtar hökumətinin(1324-1325) formalaşmasında həlledici rol oynamışdır. …

Ətraflı

Azərbaycanin siyasi məhblarina dəstəkbəyannaməsi!

 

Azərbaycanin siyasi məhbuslarina dəstək bəyannaməsi!

 

Azərbaycanlı milli-vətəndaş və siyasi fəallarla birlikdə 200-ə yaxın azərbaycanlı şəxsiyyəti (o cümlədən altmışdan çox məhbus ailəsi) əlavə adi rəftardan və həbs edilən müəssisələrin qanunvericiliyindən narahatlıqlarını bildirmiş və onların azadlığa buraxılmasını tələb etmişdir.

Son iki ayda Azərbaycanda onların ailələrinə qarşı həbs və təzyiq prosesi kəskin şəkildə ar…

Ətraflı

GÖRKƏMLİ FƏDAİ - AŞIQ HÜSEYN CAVAN

GÖRKƏMLİ FƏDAİ - AŞIQ HÜSEYN CAVAN

Şah, mən unutmaram sən də unutma,

Sabunlu kəndiri, dar ağacını!

Mən də ki unutsam tarix unutmaz,

Sinəsi dağlanan ana - bacını.

Cənubi Azərbaycanın görkəmli aşıqlarından olan Aşıq Hüseyn Cavan 1916 - cı ildə Qaradağın Gərməduz mahalının Ut kəndində yoxsul bir kəndli ailəsində anadan olmuşdur.

Hələ kiçik yaşlarında atasız qalan Hüseyn kənddə varlıların qapısında muzdur qalaraq, anasını və üç bacısını dolandırm…

Ətraflı

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Hamı şoka düşdü, O Birdən getdi !

Təəssüflər olsun ki, 1402-ci Günəş ilin Fərvərdin ayının ilk saatlarında (21 Mart 2023-cü il), Yeni ilin gəlişindən iki saat sonra, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin zəhmətkeş əməkdaşı, Rəşid Şeybani qəflətən və ürək tutması səbəbindən xəstəxanada dünyasını dəyişdi !  

Azərbaycan Demokrat Firqəsi öz ömürlük dostunun və köməkçisinin itirməsini, onun bacısı Fərəhnaz xanıma və ailəsinə, eləc…

Ətraflı

DANEŞSƏRA SALONUNDA

DANEŞSƏRA SALONUNDA

Mən danışmaq qəsdi ilə buraya gəlmişdim.Vəli bacılarımızın və qızlarımızın burada göstərdikləri ləyaqət və yararlıq məni məcbur etdi ki, bu ehsasatdan təşəkkür eləyim, burada Milli Hökumətdən təşəkkür elədilər.Mən deməliyəm ki, Milli Hökumət xalqımızdan başqa bir şey deyildir.İndi ki, siz təarüf eləyib təşəkkür elədiz, mən də Milli Hökumət adına sizlərdən səmimiyyətlə təşəkkür edirəm.İndi hamı xanımlar və ağalar ehsas ediblər ki, bizim yolumuz səadətə gedir.Mən iki il bu…

Ətraflı

MALİYƏT BARƏSİNDƏ

MALİYƏT BARƏSİNDƏ

Biz maliyat barəsində çox təkid etməliyik və bu mövzu indiyə kimi neçə dəfə təkrar olmuşdur.

Maliyatı biz ondan ötrü alırıq ki, maliyat vasitəsilə ölkəmizin ehtiyaclarını rifah edək.Buna görə lazımdı ki, təzliklə maliyat cəm olsun və bir yerdə təmərküz tapıb ölkələrimizin lazımi məsrəflərinə yetişsin.Ağayi Həbib İlahiyə dedilər ki," Ajir" ruznaməsində indiyə kimi maliyat bər dər amədin əleyhinə çoxlu məqalələr yazılmışdır, ancaq bu cür deyildir..Biz…

Ətraflı

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

POLKOVNİK MƏHƏMMƏDTAĞI XAN PESYAN

Məhəmmədtağı xan 1268 - ci ildə (miladi 1888, 5 aprel) fərvərvərdin ayının 25 - də Təbriz şəhərində anadan olmuş, Məşrutə hərəkatının qızğın dövründə həmin şəhərin " Loğmaniyyə" mədrəsəsində, Tehranda hərbi məktəbdə oxumuşdur.O zaman İranın jandarm adlanan silahlı qüvvələrinin bir hissəsinə, bunların təlim və tədris işinə,suvari əfsərlərə başçılıq etmişdir.Məhəmmədtağı xan da hərbi məktəbdə oxuduğu zaman tərcüməçilik və sonra da müəllimliklə məşğul o…

Ətraflı

Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarlarının bəyanatı

İran cəmiyyətinin problemləri və onların həll yollarının əsasları ilə bağlı

Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarlarının bəyanatı

07/09/1401

Biz Azərbaycanın bir qrup demokratiya tərəfdarı olaraq ölkənin hərtərəfli inkişafı üçün aşağıdakı maneələri və problemləri həll etməyi zəruri hesab edirik.

İnanırıq ki, bu çözüm beynəlxalq standartlara və insan hüquqları, dil hüquqları, milli, dini və linqvistik azlıqlara mənsub insanları…

Ətraflı

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Seçki fərmanını xalq verir, haqqı vermir, götürüb qorumaq lazımdır

Xalqımız öz haqqını götürüb onu qorumağı bacarır, ona görə də firqə tez bir zamanda qərar qəbul edib onu həyata keçirməlidir.Tehranın irticaları öz vəzifəsini birdəfəlik icra etsinlər.

Qanunu dağıtdılar, konstitusiyanı bağladılar.Ona görə də azadlığı və konstitusionalizmi bərpa etmək üçün tədbirlərimizə etiraz edə bilməzlər.Seçki fərmanını xalq özü verir.Tehran özü bu yolu bizim qar…

Ətraflı

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan

“İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Cümə günü, 17 iyun 2022 il saat 12;00- da Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin Bakı şəhərindəki qərargahında dövri seçkiləri uğurla keçirildi.

Əvvəlcə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Adilə Çernikbulənd yoldaş yiğıncaq iştirakçılarını salamladı, ümumxalq e…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

Məlum olduğu kimi təbiəti dəyişdirən, maddi nemətlər yaradan da, ictimai quruluşu dəyişdirib ədalətli şəklə salan, onu demokratikləşdirib yaxşılaşdıran da xalq kütlələridir.Zəhmətkeş xalq kütləsi bu istiqamətlərdə hərəkət edərkən hakim siniflər və bir sözlə irtica qüvvələri tərəfindən düzəldilmiş çoxlu maneələrə rast gəlir, xüsusilə ictimai quruluşu dəyişdirmək irtica qüvvələrinın elə şiddətli maneələrinə təsadüf edir ki, bunları çox vaxt ci…

Ətraflı

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)


LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

Şanlı 21 Azər hərəkatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də onda təkcə azərbaycanlılar deyil, bir çox başqa millət nümayəndələrinin iştirak etməsidir.Biz bu xüsusiyyəti həm nəhzətin (hərəkatın) gedişində, həm nəhzətin sonrakı quruculuq işlərində, həm də şahənşah ordusunun hərəkat üzərinə xaincəsinə hücumu zamanı şəhid olan mərd mübarizlərin milli tərkibində görürük. Təsadüfi deyildir ki, şəhid olan mübarizlər içərisində qardaş fars,, kürd, assuri, yəhudi və…

Ətraflı

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

"Tehran ruznamələrinin biri firqəmizi enteğad edərkən yazmışdı ki azərbaycanlıların şikayəti yersizdir, çünki İranın ayrı əyalətlərinə də təvəcce edilməmişdir.

Biz ayrı əyalətlər barəsində bəhs etmək istəmirik. Mümkündür bu iddia çox həqiqətə yaxın olsun, vəli Azərbaycanın mərkəzi olan Təbriz şəhərini o məqaləni yazanlar gəlib görsə idilər təsdiq edərdilər ki, Cəndəğ və Bəndər Abbas ilə də bu məamilə edilməmişdir.Urmiyə (Rzaiyyə…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ

HEYDƏR XAN ƏMİOĞLU

Heydər Əmioğlu adı ilə məşhur olan Heydər xan Əfşar 1880 - cı ildə (şəmsi ili 1259 - cu il) Səlmas şəhərində (Rizaiyyə) anadan olmuş - dur.Heydər xan ibtidai və orta təhsilini Səlmasda, ali təhsilini isə Tiflis şəhərində almışdır.Bir müddət Bakı şəhərində elektrik mühəndisi işləmişdir.Özünün yazdığına görə, Heydər Əmioğlu hələ gənc ikən, yəni 15 - 16 yaşlarından siyasi mübarizəyə qoşulmuşdur.…

Ətraflı

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ


Məşrutə hərəkatı, Ş.M.Xiyabani hərəkatının mübarizlərindən və 21 Azər hərəkatının təşkilatçılarından biri sərhəng (polkovnik)

ŞƏHİD MİRZƏ NURULLA XAN YEKANİ

(1878 - 1947)

Qocaman inqilabçı Nurulla Ağa bəy oğlu Yekani 1878 - ci ildə (bəzi mənbələrdə 1873 - ci il) Mərəndin Yekanat mahalında anadan olmuşdur.

İbtidai təhsilini doğma kəndlərində almışdır. İran xalqlarının istibdada, zülmə qarşı başladığı Məşrutə hərəkatı Nurulla Yekani…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ TEYMUR MƏDƏDİ

1280 - 1325 (1901 - 1946)

Gərmrud mahalının Vərzeqan kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur.İranın hər tərəfində hökm sürən ərbab - rəiyyət münasibəti, rəhmsiz feodal istismarı Mədədini də hələ cavan yaşlarından mövcud quruluşdan narazı olanlar sırasına çəkib gətirmişdi.İctimai quruluşun törətdiyi maneələr onu da öz istedadından istifadə etməyə, öz zəhmətinin bəhrəsindən faydalanmağa qoymamışdır.O, nə tək oxuyub savadlanmaqdan məhrum olmuş…

Ətraflı

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai ilə müsahibə

Bir may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü ilə

bağlı Dr.Məhəmmədhüseyn Yəhyai  ilə müsahibə

Dr. Mohammad Hossein Yahyai, ölkəmizin siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial sahələrinin tədqiqatçısı, araşdırmacısı və ekspertdir. Onun bir çox tədqiqatı məşrutə inqlabı dövründən bu günə qədər Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə həsr olunmuşdur. Onun tədqiqatında 21 Azər hərəkəatı və Milli hökumətin yaranma zəmini ğzünəməxsus yer tutur. Bu sahədə yüzlərlə məqaləT müsahibə və kit…

Ətraflı

ŞƏHİD CAVAD FÜRUĞİ ELYASİ

ŞƏHİD CAVAD FÜRUĞİ ELYASİ

(1920 - 1960)

Əyyub Kələntərinin mübarizə yoldaşlarından biri də Cavad Firuği Elyasi Heydər oğludur. Cavad 1299 - cu ildə (1920)Təbrizdə fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. Firuği Elyasi boya - başa çatdıqdan sonra atasına kömək etmək məqsədilə əmək fəaliyyətinə başlamış, ilk vaxtlarda sadə fəhlə kimi işləmişdir.Sonralar isə bənnalıqla məşğul olmuşdur.İranda, o cümlədən Azərbaycanda fəhlələrin ağır vəziyyətdə yaşamalarını o da öz həyatında dərindən hiss et…

Ətraflı

20 blog posts