Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan

“İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin dövri seçkilərin keçirilməsi

Cümə günü, 17 iyun 2022 il saat 12;00- da Azərbaycan Respublikasında Qydiyyatda olan “İranlı Mühacirlərin Cəmiyyəti İctimai Birliyi”nin Bakı şəhərindəki qərargahında dövri seçkiləri uğurla keçirildi.

Əvvəlcə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Adilə Çernikbulənd yoldaş yiğıncaq iştirakçılarını salamladı, ümumxalq etiraz hərəkatı habelə Dağlıq Qarabağ müharibəsi şə…

Ətraflı

ŞƏHİD HƏSƏN ZÜLFÜQARZADƏ ƏRJƏNGİ

ŞƏHİD HƏSƏN ZÜLFÜQARZADƏ ƏRJƏNGİ

Azərbaycan özünün zəngin, çox böyük imkanlarına malikdir.Lakin mövcud quruluşun məhsuldar qüvvələrin hərtərəfli inkişafına mane olması, onun irtica mahiyyəti özündən bu imkanlardan lazımi surətdə istifadə etmək mümkün olmamışdır.Bütün bunlara baxmayaraq tərəqqiyə qarşı duran maneələrin azadlığı dövrlərdə məhsuldar qüvvələr, mədəniyyət və incəsənətdə müəyyən çərçivə daxilində inkişaf edə bilmişdir.Zəngin bədii irs və onun bəhrə verən ənənələri, eləcə də tərəqqiyə yol açan , ona lazımi ahəng və ş…

Ətraflı

«Onu qeyri -adi gələcək gözləyirdi. . . »

 

  «Onu qeyri -adi gələcək gözləyirdi . . »

Suğra xanım Azəri (Cavadzadə) - 21 Azər Hərəkatının lideri, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin qurucusu və rəhbəri Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısıdır. Hər iki Azərbaycanda və İraqda yaşayıb, işləmişdir. İctmai-siyasi fəaliyyətə maraq göstərmiş, ADF-nin fəal üzvlərindən olmuş, ictimai işlərdə çalışmışdır. Həyat yoldaşı Mirağa Azəri Azərbaycanın hər iki tayında  Dəmiryolu və körpüsalma üzrə mühəndis işləyibdir. Bu gün Azərbaycanda inşa edilmiş bir neçə körpü onun adı ilə bağlıdır. …

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

AZADLIQ YOLUNUN ŞƏHİDİ MƏHƏMMƏDRZA XADİMİ

Məlum olduğu kimi təbiəti dəyişdirən, maddi nemətlər yaradan da, ictimai quruluşu dəyişdirib ədalətli şəklə salan, onu demokratikləşdirib yaxşılaşdıran da xalq kütlələridir.Zəhmətkeş xalq kütləsi bu istiqamətlərdə hərəkət edərkən hakim siniflər və bir sözlə irtica qüvvələri tərəfindən düzəldilmiş çoxlu maneələrə rast gəlir, xüsusilə ictimai quruluşu dəyişdirmək irtica qüvvələrinın elə şiddətli maneələrinə təsadüf edir ki, bunları çox vaxt ciddi döyüşlərlə fəqət aradan qaldırmaq mümkün olur.…

Ətraflı

GENERAL QULAM YƏHYA DANEŞYAN

GENERAL QULAM YƏHYA DANEŞYAN

- Bizi Bakıya istədilər.Mən və S.C Pişəvəri yol uzunu belə fikirləşdik ki, yəqin ki, yenidən fədai hərəkatı ilə bizi Bakıya dəvət edirlər.Əgər belə olmasaydı onda məni yox, Pişəvəri ilə Badiqanı dəvət edərdilər. Çünki təşkilati işlərə o baxırdı.Ona görə də Bakıya təcili dəvət olunmağımız, hamının, o, cümlədən mənim də böyük sevincimə səbəb olmuşdu.

Bizi MK - da qəbul etdilər.Orada bir sıra mövzularda söhbət oldu.M C.Bağırov əlində allerg…

Ətraflı

Firidun Ibrahimi:Qartal Ömrü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firidun Ibrahimi:Qartal Ömrü

فریدون ابراهیمی: عمر عقاب

Ətraflı

LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)


LEV ZUVELUN (HÜSEYN NURİ)

Şanlı 21 Azər hərəkatının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də onda təkcə azərbaycanlılar deyil, bir çox başqa millət nümayəndələrinin iştirak etməsidir.Biz bu xüsusiyyəti həm nəhzətin (hərəkatın) gedişində, həm nəhzətin sonrakı quruculuq işlərində, həm də şahənşah ordusunun hərəkat üzərinə xaincəsinə hücumu zamanı şəhid olan mərd mübarizlərin milli tərkibində görürük. Təsadüfi deyildir ki, şəhid olan mübarizlər içərisində qardaş fars,, kürd, assuri, yəhudi və başqa xalqların ən yaxşı oğulllarının adlarına ra…

Ətraflı

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

BİZİ ÖZ HALIMIZA QOYSUNLAR

"Tehran ruznamələrinin biri firqəmizi enteğad edərkən yazmışdı ki azərbaycanlıların şikayəti yersizdir, çünki İranın ayrı əyalətlərinə də təvəcce edilməmişdir.

Biz ayrı əyalətlər barəsində bəhs etmək istəmirik. Mümkündür bu iddia çox həqiqətə yaxın olsun, vəli Azərbaycanın mərkəzi olan Təbriz şəhərini o məqaləni yazanlar gəlib görsə idilər təsdiq edərdilər ki, Cəndəğ və Bəndər Abbas ilə də bu məamilə edilməmişdir.Urmiyə (Rzaiyyə), Ərdəbil, Xoy qətən Kaşan və Qum ilə müqayisə ed…

Ətraflı

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ MƏHBUB XOŞKƏLAM


AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

MƏHBUB XOŞKƏLAM

(1909 - 1946)

Məhbub Xoşkəlam 1288 - ci şəmsi ilində  (miladi 1909) Sərab məhalının Çöllü kəndində yoxsul kəndli ailəsində anadan olmuşdur. Torpaqsızlıq, rəhmsiz feodal istismarı, ölkədə hökm sürən ərbab - rəiyyətlik üsulu Məhbubu da hələ uşaq ikən böyük məhrumiyyətlərə düçar edir.O, məktəbə gedib oxumaq əvəzinə maliklərin təsərrüfatlarında işləməyə məcbur olmuşdu, ancaq yenə də əyalətin yaşayış vəziyyəti əvvəlki kimi dözülməz halda qalır.Məhbub hələ cavan ikən öz doğma kəndindən…

Ətraflı

AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ


AZADLIQ HƏRƏKATININ MÜCAHİDİ

HEYDƏR XAN ƏMİOĞLU

Heydər Əmioğlu adı ilə məşhur olan Heydər xan Əfşar 1880 - cı ildə (şəmsi ili 1259 - cu il) Səlmas şəhərində (Rizaiyyə) anadan olmuş - dur.Heydər xan ibtidai və orta təhsilini Səlmasda, ali təhsilini isə Tiflis şəhərində almışdır.Bir müddət Bakı şəhərində elektrik mühəndisi işləmişdir.Özünün yazdığına görə, Heydər Əmioğlu hələ gənc ikən, yəni 15 - 16 yaşlarından siyasi mübarizəyə qoşulmuşdur.

Heydər Əmioğlunu…

Ətraflı