Menu

Azərbaycan Demokratik Firqəsi

header photo

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ HƏSƏN İMRANİ

AZADLIQ YOLUNUN MÜBARİZLƏRİ

HƏSƏN İMRANİ

(1900 - 1972)

İmrani Həsən Bağır oğlu 1900 - cu ildə Təbriz şəhərində tacir ailəsində anadan olmuşdur.Atası Məşədi Bağır Təbriz - Qafqaz - Türkiyə arasında ticarətlə məşğul idi.Qafqaza səfəri zamanı İrəvan şəhərinin təbiəti onun xoşuna gəldiyi üçün orada bir bağ və mülk almış,sonralar isə ailəsilə birlikdə İrəvana köçmüşdür.

Həsən İmrani təhsilini İrəvanda almışdır.O da İrəvan - Tiflis arasında ticarətlə məşğul olur. İrə…

Ətraflı

ƏLİRZA NABDİL OXTAY


ƏLİRZA NABDİL OXTAY

(1944 -1971)

Poetik əsərlərini Oxtay təxəllüsü ilə qələmə alan Əlirza Nabdil 1944 - cü ildə Təbriz şəhərində ortabab bir ailədə anadan olmuşdur.Onun uşaqlıq və gənclik illəriTəbrizdə keçmişdir.Sonra Tehran Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş, lakin ixtisası üzrə çalışmaq imkanı verilmədiyindən, Xoy şəhərində müəllimlik etmişdir.O, xalqın azadlıq və istiqlaliyyəti uğrunda mübarizlərdən biridir.Xoyda müəllim işlədiyi illərdə o,Cənubi Azərbaycanın mütərəqqi fikirli, tərəqqipərvər ziyalılarından olan yazıçı…

Ətraflı

Qazilik Qəhrəmanlıq Salnaməsidir

Qazilik Qəhrəmanlıq Salnaməsidir

Vətənimiz Azərbaycanın cənnət guşəsi olan Qağabaq məntəqəsi 1989-cu ildən vəhşi erməni silalı qüvvələri tərəfindən hücüma məruz qaldı. Orada yaşayan erməni soylu Azərbaycan vətəndaşları ifratçı milliyyətçı partiyası olan Daşnakswtun partiyası tərəfindən təhriki və habelə Erməni dövlətinin yardımı ilə bu məntəqədə yaşayan azərbaycanlıların soyqırımna başladı. Xoçalı şəhərinində yaşayan xalqımız həqiqətən o qaniçənlər tərəfindən qətli-am edildi. Bu tarixdən başlayaraq xarici düşmənlərin və separtçı qüvv…

Ətraflı

21 Azər qəhrəmanları İSRAFİL QADİRİ

21 Azər qəhrəmanları

İSRAFİL QADİRİ

İsrafil Qadiri 1295 - nci şəmsi ilində ( milady 1916 - cı il ) Xoşginab kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur.O, bir müddət kənd mollası yanında oxuduqdan sonra ailənin təsərrüfat işlərilə məşğul olmuş, nəhayət, işləmək üçün Təbrizə köçmüşdür.

Rza xan diktatorluğunun yıxılması ilə azadlıq hərəkatı bütün ölkə miqyasında genişlənir. 20 ilə yaxın bir müddət içərisində demokratik azadlıqlardan məhrum edilmiş zəhmətkeşlər tapdalanmış hüquqlar uğrunda öz q…

Ətraflı

QAFLANTİ MURADƏLİ QUREYŞİ (1312;1933 - 1392;2013)


QAFLANTİ MURADƏLİ QUREYŞİ

(1312;1933 - 1392;2013)

Qaflanti 1312 - ci ilin yazında(xordad ayının 1-də (1933,22 may) Miyananın Çaroymaq mahalınınHeydərabad kəndində(Qaflanti) yoxsul bir ailədə anadan olmişdur.Rza xanın Azərbaycanda irəli sürdüyü şovinist və çirkin siyasətinə görə, fəaliyyətinin uşaqlıq çağları, Azərbaycan xalqı - nın ən çətin günlərinə tuş gəlir.

Yeddi yaşında kəndlərindəki Mirzə Məmmədin məktəbinə göndərilir.1321 - ci ildə (1942) məktəbi buraxıb, ailəsinin məişətin…

Ətraflı

ŞƏHİD ƏNUŞİRƏVAN İBRAHİMİ


 

İRANDA 20 - Cİ ƏSRDƏ MİLLİ AZADLIQ HƏRƏKATININ FƏAL İŞTİRAKÇISI, ŞƏHİD ƏNUŞİRƏVAN İBRAHİMİ

(1926 - 1987)

Azadlıq hərəkatının görkəmli nümayəndələrin - dən olan Ənuşirəvan Qəni oğlu İbrahimi 12 may

1926 - cı ildə Astara şəhərində anadan olmuş -

dur.Atasını inqilabi fəaliyyətinə görə Nəhavəndə sürgün edirlər.Ona görə də Ənuşirəvan ibtidai təhsilini Astarada almış, orta təhsilini isə atasının sürğündə olduğu Nəhavənddə davam etdirmişdir. Cənubi Azərbaycanda 21 Azər hərəkatı qali…

Ətraflı

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ


MƏŞRUTƏ İNQİLABININ DAVAMÇISI VƏ ÖZ İDEYALARI UĞRUNDA MÜBARİZƏ APARAN

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ

Azərbaycan tarixinin qızıl səhifələrində hər biri insan cəmiyyətinin təkamülü yolunda özünə - məxsus və layiqli rol ifa edən böyük insanların adı həkk olunmuşdur.Tarixin bu böyük şəxsiyyətləri bəşər həyatının bütün sahələrində-

istər siyasi, istər mədəni, istərsə də ictimai sahələrində çox gözəl müsbət təsirlər qoymuş,

xariqələr yaratmışdır.Azərbaycan öz qə…

Ətraflı

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ (QÖVSİ)

FOLKLORŞÜNAS ALİM MƏHƏMMƏDƏLİ FƏRZANƏ

(QÖVSİ)

Məhəmmədəli Əkbər oğlu Fərzanə 1923 - cü ildə Təbrizin Çayqırağı məhəlləsində anadan olmuşdur.Atası Təbrizin köklü nəslindən, anası isə Qaradağda yaşayan Çobanilər tayfasından olub.M.Fərzanənin atası 1905 - 1911 - ci illəri əhatə edən Məşrutə inqilabının iştirakçılarından idi.İlk təhsilini məhəllə məktəbində və mədrəsədə fars dilində alıb.1942 - ci ildə Təbriz Universitetindəki pedaqoji kurslarda təhsilini davam etdirmişdir. Onun anası savadsız olsa da , gözəl el ədəbiyyatı b…

Ətraflı

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

21 AZƏR ŞƏHİDİ HƏSƏN ZƏHİRİ

Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Həsən Zəhiri 1921 - ci ildə (1300) Xoy şəhərində anadan olmuşdur.O, ibtidai təhsilini doğma şəhərində almış, orta təhsilini Təbriz şəhərində Firdovsi məktəbində başa çatdırmışdır.H.Zahiri bir il  ali mühəndislik məktəbində oxuduqdan sonra , 1941 - ci ildə (1320) Tehranın hərbi zabitlik məktəbinə daxil olmuş və iki il sonra məktəbi topçu leytenant rütbəsi ilə bitirmişdir.Təhsil dövründə həmişə birincilik qazanan Həsən Zəhirinin zəkası, hərbi fənlər və adi biliklərlə d…

Ətraflı

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ


 

ŞAHSEVƏN QIZI SƏRİYYƏ

(1269;1890 - 1325;1946)

"Azərbaycan oğulları mənim intiqamımı alacaq -lar.Azadlıq ağacı şəhidlərin qanı ilə suvarıldıqda daha çox bar verəcəkdir."

Səriyyə Şahsevən qızı

Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində qəhrəmanlıq mücəssəməsinə çevrilən Şahsevən qızı Səriyyə 1325 - ci ildə (1946)  qəddar Məhəmməd Rza şah Pəhləvi rejiminə qarşı Ərdəbil və Müzəffərinin 15 km - də, Savalan dağının ətrafında yerləşən Sumərin kəndində 25 gün qəhrəmancasına vuruşmuş, düşmənə təslim olmurdu.Düş…

Ətraflı